Vijzel 1664
Vijzel van Hendrik Arentsen 1664
Hendrik Arentsen

Genealogie ARENTSEN


Daan Arentsen
(21-03-2009)
Arentsen genealogiŽn:


Andere genealogien:


Genealogische links

 
opa en oma Arentsen uit Zwolle
1901
Aleidas Hermanus Arentsen en
Maria Egberdina Getrude Rakers
uit Zwolle

kinderen Arentsen 1913 in Zwolle

Foto uit ca 1913.
Kinderen Arentsen uit Zwolle.
Links is mijn vader.

Inleiding

Sedert 1972 ben ik met vallen en opstaan bezig met naspeuringen naar de familienaam Arentsen. Sedert 1999 heb ik daarbij gevoegd alle ander vormen zoals Arendsen, Arensen, Arens, Arntsen, Aarnsen, enz. Het blijkt dat in een en dezelfde familie de namen verschillend worden geschreven tot zelfs Arrance in de USA. Vanaf 1813 zijn deze namen definitief vastgelegd, zodat ook nu de verschillen voort blijven bestaan. De aan elkaar verwante Varsseveldse en Aaltense Arentsens heb ik geprobeerd zo ver mogelijk uit te diepen. Van de andere families zijn de gegevens lang niet zo volledig.
Op deze site heb ik de grootste takken met de naamverwante Arentsens opgenomen. Tot nu toe zijn er geen familierelatie tussen alle naamverwante families gevonden.

De naam Arentsen komt voornamelijk voor in de Achterhoek zoals in Varsseveld en Aalten, Zelhem, Hengelo (Gld), Steenderen, Ruurlo, Doetinchem, Gendringen, Didam, Huissen, aan de Veluwerand tussen Arnhem en Zutphen, enzovoort. De naam Arentsen rond Harderwijk en Putten vindt zijn oorsprong ook in de Achterhoek. De naam Arends in Drente en Zeeland zijn niet door mij uitgezocht.

De nazaten in de USA van de Varsseveldse-familie Arentsen zijn opgenomen in de Varsseveldse stamboom. Het Arentsen-geslacht uit Didam heeft ook nazaten in de USA en zijn onder Didam opgenomen.

De familie Arnts e.d. stamt af van Duitse families. Ik heb hiervan wel wat gegevens, maar heb die niet verder uitgediept.

Verder komen in mijn genealogie veel Varsseveldse en Aaltense namen voor zoals in Varsseveld de bekende namen Becking, Planten, Hesselink, Helmink, Colenbrander, ten Dam, Doornink, Rexwinkel en in Aalten de namen Huijninck, Hietbrinck, Janknegt, Evers, Grevinck, Prins, Schaars, Vaags, Smits, van Coeverden en Navis en zovelen meer.

> top

Geschiedenis van Varsseveld

Het dorp Varsseveld ligt in de streek Achterhoek van Gelderland (Nederland) tussen Aalten en Doetinchem. De naam Varsseveld kwam al voor in de 9e eeuw. Op 7 februari 823 droeg een zekere Gerowardus een aantal van zijn goederen over aan de St.Maartenkerk in Utrecht. Een aantal van deze goederen betroffen Wazovelde (Varsseveld), Hellewich (Heelweg) en Aladna (Aalten). De naam Wazovelde verandert in de loop van de tijd in Versnevelde (1152), en Varsvelde (1232). De naam zou zoiets betekenen als het verse veld van de vaarsen (jonge koeien).

Laurentiuskerk 1730
Laurentiuskerk ca 1730 door Jan de Beyer in 1742

De parochie van Varsseveld wordt als één van de parochies genoemd waar de Graven van Lohn hun grafelijke rechten hadden. Godescalcus van Versnevelde zou daar in 1152 een burcht gehad hebben en oefende toezicht uit in naam van de bisschop van Munster. In die tijd zou een hofkapel gebouwd zijn, waaruit de kerk van Varsseveld werd uitgebouwd. In 1245 wordt de dan al geheten Laurentiuskerk geschonken aan het klooster van Bethlehem in Gaanderen.
Rond 1580-90 gaat de bevolking over in de nieuwe leer. Op Pinkstermaandag 1592 breekt er een dorpsrelletje over het behoud van de predikant uit in Varsseveld waarbij de kuiper Johan Arentsen met zijn scherpe tong zorgde voor het vonkje.

Op 14 september 1723 is helaas de kerk van Varsseveld afgebrand, zodat de doop-, trouw- en begraafboeken verloren zijn gegaan. De kerkeraadsarchieven en rekeningen bleven gelukkig behouden. De kerk werd na een landelijke inzamelingsactie spoedig daarna weer opgebouwd.

(Uit "Keine historie van de Laurentiuskerk en het oude kerspel Varsseveld" van D.W.Kobes, 1972)

NB: Overigens zou er een artikel bestaan in het Archief de Graafschap dat Wazofeld gelijk is aan Dwarseveld onder Anholt en Hellewich een buurtschap is onder Vreden.  

> topDankbetuiging

Mijn dank gaat uit naar allen die een bijdrage geleverd hebben aan de samenstelling en verbeteringen van de stambomen. Met name noem ik hier Roland Bekking (V'veld), Jan ten Bokkel Huinink (Aalten), Karin van der Linden (Ulft-Zutphen), Ben Arentsen (Aalten-tak), Rob Aarnsen (Didam-Zeeland-tak),Jean Z Koehler (Didam/USA-tak), Hennie Demming (Hengelo), Ruud Arends (Hengelo-Arends-tak) en Thijs ten Brinke (Harderwijk). En in het bijzonder dank ik Henk Ruessink (†) en dochter voor de Aaltense/Bredevoortse transcripties en vele analyses.

Verder wil ik niet vergeten mede-onderzoekers Yvette Hoitink, Gijs Hesselink, Hennie Wormgoor-Helmink, Johan Koolwaaij en al die anderen die mij in de mailwisseling hebben ondersteund.

Voor mijn moeders familie Van den Bosch heb ik veel informatie verkregen van Fons Jerphanion en Leni Spierings, waarvoor eveneens mijn dank.

> top


Arentsen in Varsseveld en Aalten

Varsseveld 1740

Varsseveld rond 1745.
Bij pijltje het huis van Rúloff Arntzen

Varsseveld 1695
contentieuse rechtspraak
Wisch 1616

Al in 1533 wordt de naam van Jan Arnß genoemd in het gerechtelijk protocol van Bredevoort:

Causa domini Jan Arnß pantfellich tegenß Gretken Everß.


In 1592 wordt kuiper Johan Arentsz uit Varsseveld genoemd in verband met het voormelde opstootje.

Op 11 november 1616 wordt er een afspraak vastgelegd tussen Alitgen Arntzen met Willem ten Holdt enerzijds en Johan Arentzen met Enneken Helmincks anderzijds aangaande de nalatenschap van wijlen haar grootmoeder Hardwick Kloken echtgenote van haar grootvader Johan Arentzen die van dezelfde ouders Severt Arntzen en Gessken Nessen (gewezen ehelieden of wat het ook zijn) afstamt.

Van 1653-1656 is de notabele Henderick Aerntsen kerkvoogd van de kerk van Varsseveld. Andere notabelen zijn dan Henderick Becking, Herman Hesselinck, Roelof Aerntsen, Willem Helmick, Jan Hartgermink, Herman Planten, Adriaen Jansen, Willem Planten, Herman Leneman, Henderick Broekeler en Thonnis Jansen.

Zowel Roelof, Willem als Henderick Arentsen woonden rond 1650 in het dorp vlak ten noorden van de kerk binnen een straal van 50m. Rond 1670 worden Roelof en Henderick aangeklaagd wegens achterstallige betaling van zgn. "roockhoenen", een vorm van belasting in de vorm van 1 kip per jaar voor elk huis waaruit de rook opkringelt. Op een of andere manier zijn al deze Arentsens familie.

De kinderen van Roelof wonen vanaf ca 1665 allen in Aalten en zijn aldaar getrouwd met uitzondering van zoon Severt. Bij het trouwen van de kinderen in Aalten wordt als vader genoemd "wijlen Roelof Arents uit V.veld".
Roelof en Severt zijn mijn de voorvaderen. Er moet nog wat gepuzzeld worden om Roelof aan te kunnen sluiten op Hendrik Arentsen, Johan Arentsen en de oude Severt A
rentsen.

Zie voor details mijn Varsseveldse stamboom.

huizen van Willem en Severt Arentsen

Foto uit ca 1910.
1e huis links is het oorspronkelijke huis van Willem Arentsen.
Het laatste huis links (boerderij) is van Severt Arentsen.

> top


Geografische spreiding

Onderstaand zijn de eigendommen rond 1842 in het dorp Varsseveld aangegeven van diverse Arentsens.

Arentsens in dorp Varsseveld ca 1832

Arentsens in dorp Varsseveld ca 1842 (uit Kadastrale Atlas Wisch)

Onderstaand is de geografische spreiding in Nederland weergegeven zoals deze rond 1998 aan de hand van telefoongegevens is samengesteld.

( Bron Geonea.tk, KPN-regio's 1998 en kijk ook eens op www.familienaam.nl, KPN-gids 1993 )

Arentsen Arents Arentz Arens
ArentsenArentsArentszArens
Arendsen Arendse Arends Arendts
ArendsenArendseArendsArendts

> top


Disclaimer

Gegevens op mijn website zijn naar eer en geweten verzameld en samengesteld uit archiefgegevens, informatie van derden en van gevonden websites. Voor de juistheid neem ik echter geen verantwoordelijkheid en kan ik niet aansprakelijk worden gesteld. Helaas heb ik verzuimd om bij alle informatie de bron vast te leggen, waarvoor mijn excuses.

Ik heb geprobeerd mij zoveel als mogelijk te houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens met uitzondering dat ik de familierelaties van levende personen wel heb opgenomen. Meer informatie is voor genealogen bij mij verkrijgbaar.

Gebruik van de gegevens is geheel vrij met de uitzondering dat zij niet voor commerciŽle doeleinden mogen worden gebruikt, noch voor andere doeleinden dan stamboomkunde. Conclusies en "bewijsvoeringen" over koppelingen van familieleden in de Varsseveldse-tak zijn door mij gemaakt en daarmee mijn eigendom (auteursrecht). Gebruik staat vrij, maar bronvermelding stel ik op prijs.

> top

Heeft u vragen, stuur een mailtje aan:
Daan Arentsen

(21-03-2009)