Elsken Doeinck

l i n k s
Children with:
Hendrick Boomkamp

Children:
Trijntje Boomkamp
Gerritjen Boomkamp
Jantjen Boomkamp
Geertruyd Boomkamp
Aaltjen Boomkamp
Elsken Doeinck
 • Born: CA 1612
 • Married V 1637 to Hendrick Boomkamp
 • Died: NA 1716

  Elsgen Doeinck staat in 1644 als huijsvrouw van Hendrick Boomkamp genoemd in lidmatenregister van de kerk van Aalten.

  Elsken verkoopt op 25 juni 1716 aan Hendrik Arens en Judith ten Dam haar aandeel aan het Langenhoff en het huis van wijlen haar man Hendrick Boomkamp.

  "25 juni 1716, Coram stadtholder Jacob Becquer ceurnoten Tileman ten Hage en Jan Feeke
  Erscheenen Jan Nagtegaal, de rato caverende voor sijn absente huijsvrouw, voorts de erfgenamen van wijlen Trintjen Boomkamp met namen Willem Arents, caverende voor sijn absente huijsvrouw Enneken Arents ende voor Hubert van Nuis, Christina Arents ehel. en de mombaren van die drie nagelaten kinderen van wijlen Roelof Arents, namelijk Jan Cappers en Roeloff Arens voor de voordogter [Catharina], en Rutger Muller, Berent Arensen en Jan van Coeverden voor de twe nakinderen [Arnoldina en Angenis].
  En dan de erfgen. van wijlen Jantjen Boomkamp met name Enneken Arens ten overstaen van Roelof Arents haar broeder en erkooren mombaar Henrick Arens als last hebbende van Antony Moll, Johanna Arens ehel. en van Willem Arens beijde tot Amsterdam woonagtig, Jan Arents caverende voor sijn absente huijsvrouw Megtelt Huijmink, en Gerhardus Arents.
  En nog Jan Evers als voogd en mombaar van Aaltjen Boomcamp wed. van wijlen Hr.ritm.Harmen Evers als vasz wien hij last heeft ende mede caverende voor de selver kinderen. Ende voor het laeste de kinderen en de erfgen. van wijlen Geertruyd Boomcamp met namen Henrick Schaars ten overstaan van sijne en zijner suster en onmondige broederen gerigtelijke mombaren Jan Evers en Jan Prins.

  Alle als erfgen. van wijlen Elsken Doenck weduwe Boomcamps, die bekanden voor haar selfs ende voor diegene waarvoor sij gecaveert hebben, tegens eene wil en te danke betaelde somma geldes gecedeert getransporteert over ende opgedragen te hebben, doende sulx kragt dezes aan Hendrik Arens, Judith ten Dam ehel. ende haere erven haare respectieve aandeelen aan het Langenhoff, ende het huijs van wijlen haare vader Hendrik Boomkamp met de daartoe behoorende vaalt, schuijr ende hof agter de schuijr, en binnenhof agter het huijs, zitplaatsen, so van man als vrouwen in de kerk, Voorts groeve op den kerkhoff, en den halve veneboord op het Barlose veen, tot dit huijs behoorende, sijnde het voorn. huijs in Aalten kennelijk gelegen tussen de huijsen van wijlen Gerrit Hetterse ende Megtelt Caspers, makende die aandelen samengenoomen uijt de halfscheijt van het erve en goed Langenhof waar of de weder halfscheijt de weduwe Romunde toestendig is. Ende het voorn. geheele huijs, met sijn weere, beijde met sijn ap- en dependantien, oude en nieuwe geregtigheden voor vrij en alodiaal en nergens mede beswaert als met sijne daarvan outs uijtgaande uijtgangen, lasten en verpondinge, ende den hof agter de schuijre met een Tiendbaarheijt aan de hoff te Ahave, sijnde 't voorn. goed in Aalten in Barloo geleegen, alles met sijn getimmer van huijs, schoppe, saay, weijde of hooylande vreede groengrond, houtgewas, en veene boorden niets van allen van die voor haar cedenten doen of uit behoudende ofte uijt bescheidende, bekannende vervolgen sij cedenten, voor haar, haaren erven ende voor de geene waarvoor in desen gecaveert is, van voorn. huijs, schuijre ende weere en voorn. halve goed Langenhoff, nu en ter eewigen dage onterft, ontregtigt daaraan geerft ende geregtigt sijn. Hierop met handhalten en monde vestignis doende, waar en waarschap ann belovende na Landrigte.
  Stipulato."

  Over de Langenhof is het volgende bekend:

  In het verpondingen cahier van Barlo 1640-1650 staat vermeld:
  "Lanckhof, Jor. Pasqualijni tot Eeschede.
  Huis, hof 2 sp. boulant 4 mdr., 3de gerve 33 - 6 - 8.
  1 Vercken of 3 dlr. 3 pont vlass. 5 - 8 -.
  Hoeijgront 1 dagh meijens, 3 dlr. 2 hoender, 4 - 10 -. en
  pontschatt."

  "Henrick Lanckhofs kamp an Schaerse? heijde, van 3 sch. slecht lant 6 - 4 - 8."

  En weduwe Romunde is waarschijnlijk Margaretha Hoexhorst, w.v. Hendrick Romunde

 • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE