Geesken Arentsen

l i n k s
Children with:
Wilhelm ten Have
Jan Smits

Children:
Bernt ten Have
Elisabeth ten Have
Hendericken ten Have
Maria ten Have
Harmen ten Have
Geesken Arentsen
 • Born: V 1613
 • Married CA 1637 to Wilhelm ten Have
 • Married 16 NOV 1656, Lichtenvoorde, to Harmen Planten

  Ook bekend als Geesken Arints.

  Wellicht is Geesken Arentsen w.v. Harmen Planten, die geassisteert door Herman ten Hoeve in 1693 voor het gerecht verschijnt de echtgenote van Berent ten Hoeve. Deze laatste is in elk geval getrouwd met een zus van Enneken Arentsen. Waarschijnlijker is dat Geesken de zus van Jan is.

  Op 16 nov 1656 trouwt te Lichtenvoorde Herman Planten, z.v. Jan Planten in Varsseveld met Geesken Arints, w.v. wijlen burgemr. Willem te Have alhier.

  Op 15 okt 1659 erscheenen Geesken Arentsen geassisteerd met haeren eheman Harmen Planten voor het gericht Wisch (ORA Wisch, invnr 233, folio 107v)

  Bij de doop van het 2e kind van Ernst Helminck en Lijsbeth ten Have in nov 1671 te Bredevoort waren de doopgetuigen: Stijntje Gerritsen, Geesken Nachtegal genannt Ten Have ende Planten, en Willem Helminck. Mogelijk heette de moeder van Geesken Nachtegal of is Geesken nog eens getrouwd met een Nachtegal?

  In mei 1678 komt een Geesken Arentsen van Varsseveld naar Aalten en op 20 mei 1688 ondertrouwt zij daar Roelof ten Dam. Op 3 juni 1688 gaan zij naar Varsseveld. Ik denk echter dat dat de dochter is van Roelof Arentsen en Enneken ten Brincke, anders zou deze Geesken na Roelof Arentsen nog met Herman Plante getrouwd moeten zijn tussen 1688 en 1693 en beiden overleden moeten zijn. Dit is niet waarschijnlijk.

  Prothocol van verbanden en opdrachten (Oud Rechterlijk Archief Wisch 0209, invnr 327, folio 8V) van 5 april 1693 te Varsseveld vermeldt een schuldbekentenis van Geesken Arntsen w.w. Herman Plante, geassisteerd door Herman ten Hoeve, van 700 hollandse guldens aan Gerritjen Greven w.v. Jan Arntsen, met als onderpand Loekamp. Geesken behoudt het vruchtgebruik. Op 19 mrt 1716 te Varsseveld geroyeert door Gerritjen Greven.

  "Den 5 April 1693.
  Coram de Richter Philips Hermann Schickhart als stadtholder regerende um aennehmende sulx aen dese Drost Tillemans bekent te maeken, Br.Willem Hillebrant en fredericus Bocgel Ceurnooten

  Gecompareerd Gesken Arntsen weduwe van saal. Hermann Plante, geassisteerd met Hermann ten Hoeve, haeren in desen gekoozen mombair, en bekande voor haer en haeren Erven, wegens opgenohmene en well ontvangene penningen, schuldigh te sijn, aen Gerritjen Greven, wedw. van saal jann Arntzen en haeren Erven de summa van sevenhonderd gl Holl:, voor welke summa sij Comprte geassisteerd als boven, in pandtschapp gedaen, glijck sij dann in pandtschap doet hiermede, seekere camp, den Loekamp gnt,: in Varseveld buijrschap Westendorp in sijn kennlicke bepaelinge gelegen, welken camp sij wedw:Arntsen onder den ploegh hefft, met dese conditieen bescheijrrt, dat sij weduwe Arntsen, soo langh als de comprte: weduwe Plante leeft, in plaets van interesse jaarlix nijt den voorn comp sall hebben te genieten negen molder saet soo rogge als boekweijt, de reste avers sall sij pandtholdersche hebben te verreckenen, ooc sall sij pandholdersche weduwe Arntsen all lasten ,nae daeropgesett, of soo in d. toecommende daerop daerop moghten worden gestelt, als ordinairre eb extraordinarise verpondingen tot haeren lasten nehmen ende draegen sonder daervan sets aen comprd wedw:Plante te mogen worden gecortet, laetende die wedw:Plante de verbeeteringe s: welke sij mitsdesen reelick overgeft: s van nue aff aen aen haere kinderen; dat deselve haere kinderen deselve mogen trecken, in vall avers dio,comprte wedw:Plante nue mogte commen te overlijden, (: t welke godt lange verhoeden wolle :) soo sall nu haeren doode beijderzijts partijen vrij slaen dese summa aff te lossen, aff t eleggen en de pandtschap weder in te trecke mits doende de opsaege een halff jaer van te vooren. Waerop gestipuleert.
  1716 Den 19 maert verklaren de voogden Becking en Planten dat op den 18 deses is bij haar gekomen Gerritjen Greven en hadde bekend van dese obligatie voldaan te voegen, derhalve versogt dat die mogte worden geroyeert."

 • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE