Severt ArentsenHendrik ten BrinckeEnneken Huijninck

Roelof ArentsenBerendje ten Brinke

Severt Arentsen

l i n k s
Children with:
Berentjen Helminck
Trijntje Boomkamp

Siblings:
Jan Arents Sr
Judith Arents
Gerrit Arentsen
Hendrik Willem Arentsen
Maria Arentsen
Geesken Arents
Hermannus Arents

Children:
Willem Arentsen
Jan Arentsen
Anna Elisabeth Arentsen
Anna Christina Arents
Roelof Arentsen
Aaltjen Arentsen
Severt Arentsen
 • Born: CA 1637, Varsseveld
 • Married 4 JULI 1669, Varsseveld, to Trijntje Boomkamp
 • Married V. 31 DEC 1662 to Berentjen Helminck
 • Married 12 JUN 1681, Varsseveld, to Goetjen Brethouwer
 • Died: CA 1724, Varsseveld

  pict182.jpg [193x112] V'veld ca 1900; Severt woonde in de laatste boerderij links
  In het oud-rechterlijk archief (Ordinair Protocol nr 234, deel 1662-1669, folio 16v; RA Arnhem) staat op vrijdag 4 juli 1662 vermeld:
  "Verschenen Willem Helmigh vaeght tot Varsevelt en sijn huijsvrouw Agnes Richelte gelijck mede als respec. volmr. en momber van sijn schwaeger ende suster Severt Aerentsen en Beerntien Helmigh en van de andere sijne minderjarige broeders ende susters,.... den volmr qq.supra heeft bekandt erfflijck verkocht ende opgedraegen tho hebben so hij deede bij deesen, aen Hendrick Arentsen ende Hendersken sijn huysfrouw samt Hendrick Brockelder ende Griete Planten syn huysfrouw ,die elsemaete soo voor deesen Jan(Wychers ) achter die maethe uijt, het goet die Haeckermaete gebruijckt heeft met het berckestucksken soo de d'vaegt gehooijt heefft, voor vrij allodiael erve ,sich goeder betaelinge bedankende."
  (Willem Helminck is hier volmachtdrager voor Daniel Bolsweert en Jan Wychers)

  Op woensdag 31 dec 1662 wordt door Willem Helmigh in dezelfde hoedanigheid verkocht en gecedeert aan Jan Wisselinck en Aeltien zijn huisvrouw een gerechte vierde part van "het aelinge goedt" Sweerinck in Varsseveld op de Heelweg gelegen. Verder verkoopt hij het andere vierde part aan Aelt Wisselinck en Berte ehelieden op gelijke voorwaarden. (folio 17v/18r)

  Op 10 april 1666 krijgt Severt Aernts f 4 - 12 - conform rekening uitbetaald van de kerk van Varsseveld.
  (bron KA Vveld 188/9 folio 4v)

  In "de rekeningen van de kerk van Varsseveld" staat anno 1668 vermeld: "noch an Willem Aerntsen voor die orgelmaecker f 1- 14- 0". Vanaf 1670 ontvangt Severt de vergoedingen. De conclusie hierbij zou kunnen zijn dat deze Willem wellicht de oom is van Severt .
  Bij onderzoek naar de bewoners van voormalig cafe "De Zwaan" aan de Aaltenscheweg (Dames Jolinkweg) in Varsseveld is gebleken dat Severt in 1697 op dat adres gewoond heeft (met zijn zoon Willem). De oudste gegevens van dit pand dateren uit 1644 en maken melding van Roeloff Arentsen (RA Wisch). Willem Arentsen blijkt 2 huizen dichter bij de kerk te wonen en Hendrick Arentsen (geh. met Hendrixken Brökkelder) blijkt dan tegenover Roeloff gewoond te hebben.

  In het jaar 1670: "den 11.dito betaelt an Severt Aertsen op afkortinge van den orgelmaeker sijn knecht & kostgelt 't welcke haer op het daegeloon voor soo veele is afgetrocken luijt quit. f 80 - 3 - 0 ".

  "Ao 1676 den 27 9-bris betaelt an Severt Aerentsen den resten van de verteeringen van het orgelmaeckers kostgelt Jan Spooltman, doen hij het orgel alhier in den kercke tot Varsevelt heeft vermaeckt. 1671 luijt quitantie f 26 - 11 - 0".

  26 jan 1684: Meghtelt van Eijbergen bekent voor haar en haar mombarse kinderen tegenover mombar Evert Hesselink aan Severt Aerntsen schuldigte zijn wegens geleende penningen en waren 50 Caroli guldens. Zij belooft vanaf mei 1684 jaarlijks tegen 5 % te betalen met als onderpand een stuk land onder Varsseveld in Weggelaar naast Hiddink gelegen, de Horste genoemd. Zij benoemt als momber Griete Elisabeth Helmigh. (ORA Wisch 0209, invnr 236 fol 253R)

  1684: Rentmeester Arnold Teugbergen meent dat er nog achterstallige verpondinge open staan voor Severt Aerntsen, Jan Maatman, Gerrit Aerntsen, Hend.Nienhuis, Bernt Thuijnder, Jan Goosens en de onmondige kinderen van wijlen Jan Beckinck, vertegenwoordigd door momber Jan Planten. Zij worden vertegenwoordigd door de gevolmachtigde Bernart Wisselinck en ontkennen de aanspraak, maar zullen betalen als dat nodig is. Vrijdag na Pasen, 4 april 1684 zal de zaak voorkomen. (ORA Wisch 0209, 236 fol 258 en 264R)

  Op 22 mei 1689 verschijnen Severt Arentsen en zijn vrouw Goede Brethouwers voor het gerecht van Bredevoort en bekennen aan hun moeder Berendjen ten Brincke, w.v. Arentsen, 200 gulden schuldig te zijn. Zij geven hiervoor als onderpand 2 stukken land op Kemmena en een stukje hofland aan de Rotbrug. Berendjen ten Brinke zou de vrouw zijn van Roelof Arentsen uit Varsseveld.

  "Mercurij den 22.Meij 1689 - Stadth: Joost ter Ville. Coorn: J.Evers, T.ten Hage , H.Calff
  Erscheenen Severt Aretsen en sijn huijsvrouw Goede Brethouwers, sij met hem als haren man en momboir g'assissteert en bekanden aen haer moeder Berentjen ten Brincke wed. Aretsen, oprechter deughdeliiker schult schuldig te zijn weegens opgenoomen en verstreckte en bij hen ehelieden wel te dancke ontfangene penn. Een summa van twehondert guldens hollants, waer voor sij haer als een speciael onderpant indoen en overgeeven, soodane twee stucken landts , als sij Ehelieden op de Kemmena zijn hebbende, 't eene ad 2 ˝ schep(el) gesaij, en 't aendere bij haer te lande gemaeckt ad 3 schep(el) gesaij omtrent, met sijn op en depentien ter voorschreeven plaetse notoirliick gelegen om sig bij onverkoopte misbetalinge voor dit capitael neffens noch een stucksken hofflant an de Rottbrugge meede voor Aelten notoirliick geleegen, om sig bij onverkoopte misbetalinge voor dit capitael, daer an cost en schadeloos te moogen verhalen, sullende de moeder tot betalinge van de rente gebruijcken en vrij afftrecken de vrughten van 't eene stucke landts, sullende het aendere bij hen comprtn. moogen gebruijckt worden, en sulx ter affloose toe soo ten weedersijden post voor dato deeses te verkondigen voorbehouden wort.
  h.a. desup. stip."
  (Bron: ORA Bredevoort 430, folio 22v; transcriptie Francina Ruessink)
  Op 27 nov 1691 "verhaelt Severt Arentsen hoe dat hij aen Bernt Beckingh weegens heerenpenning en consumtien eenige penningen ten achter is, en dat comprt bij deze slachte en neerloose tijden met geen gereet gelt verfatt sijnde..." zijn schuld van 50 caroli guldens op 26 jan 1684 op Van Mustok van Eijbergen overdraagt aan Bernt Becking.

  Severt Arntsen is als pachter van Haefs Hessencamp voor het jaar 1698 49 Gld 18 St debet. In het stuk wordt ook Ruloff Arntsen als pachter genoemd over 1699. (ORA Wisch 0209, invnr 238, fol 14)

  Op 24 mei 1707 kopen Willem Arentsen met vrouw en erven het huis, schuur en hoff in Varsseveld van Severt Arntsen in erfkoop

  In 1722 werd Severt opgeroepen om te verschijnen als getuige. Wegens lichamelijke zwakheid is hij niet verschenen. In hetzelfde proces getuigde Willem Arentsen.

  Bij de brand in het dorp Varsseveld op 14 september 1723 lijdt Severt 75 gld schade. Bij de lijst van verbrande goederen en de voedselverdeling blijkt Severt en in totaal 3 personen 3 spint rogge en 3 schepel boekweit verloren te hebben. Op folio 004 staan andere waarden.
  (Bron: KA V'veld inv.103, folio 001)

 • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE